fbpx

Polisi Privasi

Tarikh Kuat Kuasa: 22 Mei 2024

 

1.                Pengenalan  

1.1.           Dasar Privasi ini (“Dasar”) menerangkan bagaimana MISHU (selanjutnya dirujuk sebagai “MISHU”, “kami” atau “kita”, mengikut keadaan) memproses Data Peribadi anda (seperti yang ditakrifkan di sini) dan Data Peribadi individu pihak ketiga yang perlu diberikan oleh anda semasa anda melayari laman web kami, aplikasi mudah alih dan platform atas talian lain yang dimiliki, diuruskan dan/atau dioperasikan oleh kami (secara kolektif, “Platform”) dan/atau apabila anda menggunakan mana-mana produk atau perkhidmatan kami. MISHU adalah kepunyaan penuh dan dioperasikan oleh MISHU Sdn. Bhd. (Nombor Pendaftaran. 202001002122 (1358441-X)).

 

1.2.           Dasar ini menerangkan:

1.2.1.      jenis Data Peribadi yang kami kumpulkan tentang anda dan bagaimana kami mengumpulkannya;

1.2.2.      tujuan pengumpulan Data Peribadi anda;

1.2.3.      pendedahan Data Peribadi anda;

1.2.4.      pemindahan Data Peribadi anda ke luar Malaysia;

1.2.5.      hak anda berkenaan dengan Data Peribadi anda; dan

1.2.6.      penggunaan kuki oleh kami di Platform.

 

1.3.           Mengikut Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (“Akta”), MISHU berjanji untuk melindungi privasi dan keselamatan Data Peribadi anda. MISHU hanya akan mengumpul dan menggunakan Data Peribadi anda mengikut undang-undang yang berkenaan (termasuk Akta), Dasar ini dan/atau terma privasi dalam mana-mana perjanjian yang anda mungkin atau akan masuk dengan MISHU.

 

1.4.           Sebelum anda mengakses Platform dan/atau menggunakan perkhidmatan dan/atau produk kami, sila baca Dasar ini secara keseluruhannya. Ia berfungsi untuk membantu anda memahami bagaimana kami mengumpul dan memproses Data Peribadi anda serta memberitahu anda tentang hak anda dan bagaimana undang-undang melindungi anda.

 

1.5.           Dengan memberikan Data Peribadi anda kepada kami, terus mengakses Platform dan/atau menggunakan produk dan/atau perkhidmatan kami, anda dengan ini menyatakan bahawa anda telah membaca dan memahami Dasar ini dan bersetuju dengan kami memproses Data Peribadi anda mengikut Dasar ini.

 

1.6.           Dasar ini melengkapi notis dan terma lain (termasuk Terma Penggunaan Platform dan Terma Perniagaan kami) dan tidak bertujuan untuk menafikan mereka.

     

2.                Pengumpulan Data Peribadi  

2.1.           Untuk tujuan Dasar ini, “Data Peribadi” bermaksud sebarang maklumat dalam simpanan atau kawalan kami yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan seseorang individu sehingga individu tersebut boleh dikenal pasti atau dikenali dari maklumat tersebut atau daripada maklumat tersebut dan maklumat lain yang berada dalam simpanan atau kawalan kami, termasuk Data Peribadi Sensitif (seperti yang ditakrifkan dalam Akta).

 

2.2.           Kami mungkin akan mengumpulkan Data Peribadi berikut daripada anda:

2.2.1.      maklumat hubungan seperti nama anda, alamat e-mel, alamat surat-menyurat dan nombor telefon;

2.2.2.      maklumat pengenalan diri seperti nombor kad pengenalan atau nombor pasport;

2.2.3.      jantina;

2.2.4.      kewarganegaraan dan kaum;

2.2.5.      umur atau tarikh lahir;

2.2.6.      maklumat bil, alamat kediaman dan alamat pengebilan;

2.2.7.      maklumat tentang perniagaan anda seperti nama syarikat, alamat, jenis perniagaan, pemilik, butiran mengenai pengarah dan pemegang saham;

2.2.8.      butiran akaun bank termasuk penyata, maklumat kad kredit atau debit, atau maklumat kaedah pembayaran lain;

2.2.9.      profesional atau gelaran pekerjaan dan pekerjaan; dan

2.2.10.   maklumat lain yang diperlukan oleh kami dari semasa ke semasa untuk Tujuan yang dinyatakan dalam Klausa 3 di bawah.  

 

2.3.           Kami mungkin akan mengumpulkan Data Peribadi anda apabila anda:

2.3.1.      berhubung dengan kami melalui telefon, e-mel atau kaedah lain, contohnya apabila anda mengemukakan borang permohonan/borang pendaftaran kepada kami atau apabila anda menghubungi kami untuk sebarang pertanyaan;

2.3.2.      mendaftar akaun pengguna di Platform kami;

2.3.3.      menggunakan produk dan/atau perkhidmatan kami;

2.3.4.      mendaftar minat dan/atau meminta maklumat produk dan/atau perkhidmatan kami melalui Platform kami atau saluran lain yang tersedia;

2.3.5.      menempah produk menggunakan kemudahan atau alat dalam talian yang disediakan di Platform kami;

2.3.6.      muat turun dokumen elektronik yang disediakan di Platform;

2.3.7.      menyertai sebarang tinjauan kami;

2.3.8.      menyertai sebarang pertandingan, aktiviti dan promosi yang dianjurkan oleh kami;

2.3.9.      melawat atau melayari Platform kami;

2.3.10.   berinteraksi dengan kami melalui aplikasi sembang dalam talian di Platform;

2.3.11.   melanggan komunikasi pemasaran dan promosi kami; dan/atau

2.3.12.   membuat aduan kepada kami atau memberikan sebarang maklum balas kepada kami.  

 

2.4.           Di samping itu, kami juga mungkin mendapatkan Data Peribadi anda daripada pihak ketiga yang kami berurusan dengan seperti agensi rujukan/pelaporan kredit atau institusi kewangan, atau yang berkaitan dengan anda seperti rakan kongsi, pengarah, pemegang saham, majikan, pekerja, pemegang akaun bersama, penjamin, tertakluk kepada persetujuan awal anda. Kami juga boleh mendapatkan Data Peribadi anda daripada sumber lain yang anda telah memberikan persetujuan untuk mendedahkan Data Peribadi anda, dan/atau seperti yang dibenarkan secara sah.

 

3.                Tujuan Pengumpulan Data Peribadi Anda

3.1.           Data Peribadi yang diberikan oleh anda kepada kami atau yang dikumpulkan oleh kami daripada sumber lain akan diproses oleh kami untuk satu atau lebih daripada satu tujuan berikut (“Tujuan”):

3.1.1.      Sekiranya anda adalah pengguna Platform:

(a)         untuk berkomunikasi dengan anda;

(b)         untuk mewujudkan identiti dan latar belakang anda;

(c)          untuk melaksanakan kewajipan kami dan menguatkuasakan hak kami di bawah sebarang perjanjian yang dimasuki dengan anda;

(d)         untuk mentadbir akaun pengguna anda;

(e)         untuk menghantar invois dan resit;

(f)          untuk menilai pesanan anda untuk sebarang produk dan/atau perkhidmatan kami;

(g)         untuk memberikan sebarang produk dan/atau perkhidmatan yang anda telah beli atau perolehi;

(h)         untuk memproses langganan anda dan menyampaikan produk dan/atau perkhidmatan kepada anda;

(i)           untuk memproses pembayaran berkaitan dengan mana-mana produk dan/atau perkhidmatan yang anda telah beli atau perolehi;   

(j)           untuk mengesahkan kedudukan kewangan anda melalui semakan rujukan kredit;

(k)         untuk menjawab pertanyaan atau aduan anda;

(l)           untuk mengurus dan mengekalkan hubungan anda dengan kami;

(m)       untuk tujuan pemasaran langsung melalui panggilan telefon, mesej teks, mesej teks/gambar/video dalam talian, e-mel, mel, internet, sistem mesej berdasarkan aplikasi atau sebarang cara komunikasi lain, berdasarkan persetujuan anda;

(n)         untuk memberikan anda maklumat tentang produk, perkhidmatan, dan tawaran kami dan/atau pihak ketiga yang mungkin menarik minat anda;

(o)         untuk memperbaiki produk dan/atau perkhidmatan kami dan membangunkan produk dan/atau perkhidmatan baru;

(p)         untuk memaklumkan anda mengenai manfaat dan perubahan kepada ciri-ciri produk, perkhidmatan dan/atau Platform kami;

(q)         untuk memaklumkan anda mengenai kemas kini perisian yang menjejaskan produk dan/atau perkhidmatan kami; dan/atau

(r)          untuk memudahkan penyertaan anda dan pentadbiran kami dalam sebarang acara seperti pertandingan, aktiviti, kempen, undian, tinjauan atau promosi.

 

3.1.2.      Sekiranya anda adalah ejen, vendor, pembekal, pembekal perkhidmatan atau rakan kongsi strategik kami:

(a)         melibatkan anda untuk menyediakan produk dan/atau perkhidmatan kepada kami atau pelanggan kami bagi pihak kami;

(b)         membuat sebarang kontrak atau perjanjian dengan anda;

(c)          memudahkan atau membolehkan sebarang semakan yang diperlukan bagi penglibatan kami dengan anda;

(d)         memproses transaksi kewangan berkaitan dengan produk dan/atau perkhidmatan yang telah anda berikan, seperti invois, bil, dan pembayaran balik;

(e)         mengesahkan kedudukan kewangan anda melalui semakan rujukan kredit;

(f)          memberikan maklum balas yang diperibadikan kepada anda supaya anda boleh mengenal pasti bidang-bidang tertentu untuk penambahbaikan; dan/atau

(g)         menghubungi anda mengenai penyediaan produk dan/atau perkhidmatan anda.

 

3.1.3.      Umum:

(a)         untuk bertindak balas terhadap pertanyaan, maklumbalas dan aduan anda;

(b)         untuk meningkatkan kualiti, kecekapan dan penggunaan perkhidmatan dan/atau produk kami;

(c)          untuk meningkatkan pengalaman pelanggan;

(d)         untuk mengekalkan, mengemaskini, menyatukan dan meningkatkan ketepatan rekod pangkalan data kami;

(e)         untuk menghasilkan data, laporan dan statistik yang telah dianonimkan atau digabungkan dengan cara yang tidak dapat mengenal pasti anda sebagai seorang individu;

(f)          untuk menjalankan penyelidikan untuk tujuan analisis data termasuk tetapi tidak terhad kepada perlombongan data dan analisis transaksi anda dengan kami;

(g)         untuk memenuhi sebarang keperluan undang-undang atau peraturan yang berkenaan;

(h)         untuk tujuan audit, pematuhan dan pengurusan risiko;

(i)           untuk menilai risiko kewangan dan insurans;

(j)           untuk memindahkan atau menyerahkan hak, kepentingan dan tanggungjawab kami di bawah sebarang perjanjian anda dengan kami;

(k)         untuk melindungi atau menguatkuasakan hak kami untuk memulihkan sebarang hutang yang tertunggak kepada kami;

(l)           untuk mengekalkan keselamatan perkhidmatan kami; 

(m)       untuk tujuan pentadbiran dalaman;

(n)         untuk pengesanan, pencegahan dan pendakwaan jenayah;

(o)         untuk mengesan, mencegah dan menangani sebarang isu teknikal yang timbul daripada perkhidmatan kami;

(p)         untuk meningkatkan proses, pengiklanan, keselamatan, analisis, dan/atau pengurusan keutamaan kami; dan/atau

(q)         untuk tujuan lain yang diperlukan atau dibenarkan oleh mana-mana undang-undang, peraturan dan/atau garis panduan.

 

3.2.           Kami akan meminta persetujuan berasingan anda untuk sebarang tujuan lain yang tidak termasuk dalam Tujuan yang dinyatakan dalam Klausa 3.1 di atas.  

 

4.                Pendedahan Data Peribadi Anda

4.1.           Kami tidak akan mendedahkan Data Peribadi anda kepada mana-mana pihak ketiga tanpa persetujuan anda, kecuali kepada pihak-pihak sebagaimana yang dinyatakan dalam Klausa 4.2 di bawah, atau apabila pendedahan itu adalah untuk Tujuan atau tujuan lain yang berkaitan secara langsung dengan Tujuan.

 

4.2.           Kami boleh mendedahkan Data Peribadi anda (hanya jika perlu) kepada pihak ketiga berikut:

4.2.1.      anak syarikat kami, syarikat berkaitan dan yang berkaitan;

4.2.2.      rakan kongsi perniagaan kami, pembekal produk dan/atau perkhidmatan pihak ketiga, rakan kongsi strategik atau pemberi lesen;

4.2.3.      agensi pemasaran, penyelidikan, dan komunikasi anda;  

4.2.4.      syarikat dan/atau organisasi yang membantu kami menyediakan perkhidmatan tambah nilai yang anda minta;

4.2.5.      syarikat dan/atau organisasi yang kami libatkan untuk memproses Data Peribadi bagi pihak kami;

4.2.6.      penasihat kami dan/atau anda, termasuk tetapi tidak terhad kepada akauntan, penilai, penyesuaian, juruaudit, perunding cukai, peguam, pegawai bank, penasihat kewangan atau penasihat profesional lain;

4.2.7.      mana-mana individu yang diberi kuasa oleh anda untuk memberikan arahan atau menggunakan akaun atau produk dan/atau perkhidmatan atas nama anda;

4.2.8.      mana-mana agensi penarafan, penanggung insurans atau broker insurans atau penyedia perlindungan kredit secara langsung atau tidak langsung;

4.2.9.      mana-mana institusi kewangan, peniaga, pembekal perkhidmatan e-wallet, Persatuan Perkhidmatan Antarabangsa VISA, MasterCard International Incorporated dan persatuan kad lain berhubung dengan transaksi komersial anda dengan kami;

4.2.10.   mana-mana entiti yang berkaitan dengan penguatkuasaan atau pemeliharaan hak kami di bawah perjanjian anda dengan kami;

4.2.11.   mana-mana agensi penguatkuasa undang-undang untuk tujuan pencegahan dan pengesanan jenayah, menjalankan penyiasatan dan/atau penangkapan atau pendakwaan pesalah, atau tujuan lain yang diperlukan atau dibenarkan oleh atau di bawah mana-mana undang-undang atau oleh mana-mana perintah atau keputusan mahkamah;

4.2.12.   Jabatan Imigresen, Suruhanjaya Syarikat Malaysia dan agensi yang dilantiknya; kedutaan asing, konsulat dan agensi yang dilantiknya; dan jabatan/agensi kerajaan yang berkaitan, pihak berkuasa berkanun dan pengawal selia industri;

4.2.13.   agensi pencegahan penipuan dan jenayah untuk tujuan menilai risiko jenayah, penipuan dan pengubahan wang haram;

4.2.14.   syarikat dan/atau organisasi yang menjalankan pemeriksaan penipuan dan kredit;

4.2.15.   penyedia perkhidmatan IT kami yang menyediakan perkhidmatan infrastruktur teknikal, pembangunan perisian, analisis penggunaan perkhidmatan atau khidmat pelanggan;

4.2.16.   pusat data dan/atau pelayan yang terletak di dalam atau di luar Malaysia untuk tujuan penyimpanan data atau sebaliknya;

4.2.17.   mana-mana pihak ketiga yang berkaitan sekiranya terdapat potensi, cadangan atau penjualan sebenar atau pelupusan perniagaan atau aset kami, penggabungan, pemerolehan, penyatuan, penyusunan semula, pelaksanaan pembiayaan, pembiayaan hutang serta dalam kes pembubaran;

4.2.18.   mana-mana pihak berhubung dengan prosiding undang-undang terhadap anda;

4.2.19.   orang awam dengan menerbitkan nama, gambar dan Data Peribadi lain yang relevan sekiranya anda menjadi pemenang dalam pertandingan yang dianjurkan oleh kami atau anda meninggalkan ulasan atau komen melalui Platform kami; dan/atau

4.2.20.   pihak lain yang anda telah berikan persetujuan tersurat atau tersirat.

 

4.3.           Sekiranya anda telah memberikan persetujuan untuk pendedahan Data Peribadi anda, kami boleh mendedahkan Data Peribadi anda kepada pihak ketiga selain daripada yang dinyatakan dalam Klausa 4.2 di atas. Jika anda bersetuju dengan pendedahan tersebut, sekatan penggunaan dan pendedahan terhadap Data Peribadi anda yang terkandung dalam Dasar ini tidak akan terpakai kepada pihak ketiga tersebut. Sila ambil perhatian bahawa kami tidak mengawal amalan privasi mana-mana pihak ketiga.

 

4.4.           Klausa 4 ini akan tertakluk, pada setiap masa, kepada sebarang undang-undang (termasuk peraturan, piawaian, garis panduan dan/atau kewajipan) yang berkenaan dengan kami dan perniagaan ini, sama ada di dalam atau di luar Malaysia.

  

5.                Pendedahan Untuk Tujuan Pemasaran dan Promosi

5.1.           Kami boleh memproses Data Peribadi anda untuk menyediakan anda dengan maklumat, promosi, tawaran istimewa, kemas kini, termasuk bahan pengiklanan dan pemasaran (“Bahan”) yang berkaitan dengan produk dan/atau perkhidmatan kami.

 

5.2.           Bahan ini boleh disediakan atau dihantar kepada anda melalui pelbagai saluran komunikasi, termasuk panggilan telefon, mesej teks, mesej teks/gambar/video dalam talian, e-mel, mel, internet, sistem mesej berdasarkan aplikasi atau cara komunikasi lain.

 

5.3.           Jika anda telah memberikan kebenaran kepada kami, kami mungkin menghubungi anda melalui surat, telefon, mesej teks, mesej teks/gambar/video secara dalam talian, emel atau kaedah-kaedah lain tentang produk, perkhidmatan, promosi, tawaran istimewa, acara atau aktiviti rakan strategik kami, penaja atau pengiklan yang mungkin menarik minat anda.

 

5.4.           Kita tidak dan tidak akan mendedah, menyewa, menjual atau menyediakan Data Peribadi anda kepada pihak ketiga untuk tujuan pemasaran langsung.

 

5.5.           Jika anda tidak bersetuju dengan Data Peribadi anda digunakan untuk tujuan pemasaran langsung, sila hubungi kami menggunakan butiran hubungan yang dinyatakan dalam Klausa 13.   

 

5.6.           Selanjutnya, anda boleh memilih untuk tidak menerima sebarang kategori langganan, e-mel pemasaran, atau promosi dari kami dengan mengikuti arahan berhenti langganan atau menggunakan pautan berhenti langganan dalam e-mel yang dihantar kepada anda oleh kami. Walau bagaimanapun, sila ambil perhatian bahawa selagi anda kekal sebagai pengguna dengan kami, anda mungkin tidak dapat memilih keluar daripada menerima pemberitahuan dan bahan berkaitan pengguna dari kami.

 

5.7.           Kami mempunyai hak untuk menggunakan gambar, imej dan rakaman anda untuk tujuan pemasaran, pengiklanan dan publisiti kami tanpa sebarang pembayaran royalti atau imej kepada anda. Jika anda tidak bersetuju dengan penggunaan sedemikian, sila hubungi kami menggunakan butiran yang diberikan dalam Klausa 13 di bawah.  

 

6.                Akibat Kegagalan Untuk Memberikan Data Peribadi Anda

6.1.           Kewajipan anda untuk memberikan Data Peribadi anda berbeza mengikuti Tujuan di mana kami memproseskannya dan status anda sama ada sebagai pengguna Platform kami atau sebagai ejen, vendor, pembekal, pembekal perkhidmatan, atau rakan strategik.

 

6.2.           Jika anda adalah pengguna Platform kami, pemberian Data Peribadi anda adalah secara sukarela. Walau bagaimanapun, terdapat situasi di mana anda wajib memberikan Data Peribadi. Kegagalan untuk memberikan Data Peribadi mandatori boleh mengakibatkan ketidakupayaan kami untuk memproses Data Peribadi anda untuk Tujuan yang ditentukan, menyediakan produk dan/atau perkhidmatan kami, menerima bayaran daripada anda atau berurusan dengan anda.

 

6.3.           Jika anda adalah ejen, vendor, pembekal, pembekal perkhidmatan atau rakan kongsi strategik, pemberian Data Peribadi anda adalah wajib. Kegagalan untuk memberikan Data Peribadi anda boleh menyebabkan kami tidak dapat melibatkan anda untuk menyediakan perkhidmatan dan/atau produk kepada kami atau bagi pihak kami kepada pelanggan kami atau memberikan pembayaran kepada anda bagi perkhidmatan dan/atau produk yang diberikan.

 

7.                Hak Anda

7.1.           Anda mempunyai pelbagai hak berkenaan dengan Data Peribadi anda di bawah Akta, seperti berikut:

7.1.1.      untuk meminta akses kepada dan/atau salinan Data Peribadi anda;

7.1.2.      untuk membetulkan atau mengemaskini Data Peribadi anda;

7.1.3.      untuk menarik balik persetujuan untuk pemprosesan Data Peribadi anda oleh kami; dan

7.1.4.      untuk menyekat atau mengehadkan pemprosesan Data Peribadi anda.

 

7.2.           Hak Untuk Mengakses Data Peribadi

7.2.1.      Sila menghubungi kami menggunakan butiran hubungan yang diberikan dalam Klausa 13 untuk melaksanakan hak anda untuk meminta akses kepada dan/atau salinan Data Peribadi anda (“Permintaan Akses Data”). Kami boleh mengenakan yuran pemprosesan untuk menampung kos pentadbiran yang terlibat dalam pemprosesan permintaan anda. Kami akan berusaha dengan munasabah untuk menjawab Permintaan Akses Data anda dalam tempoh dua puluh satu (21) hari dari tarikh penerimaan Permintaan Akses Data, dengan syarat anda telah membayar yuran pemprosesan (jika berkenaan).

 

7.3.           Hak Untuk Memperbetulkan Data Peribadi Anda

7.3.1.      Sekiranya Permintaan Akses Data anda berjaya dan anda percaya bahawa Data Peribadi yang disimpan oleh kami adalah tidak tepat, tidak lengkap, mengelirukan atau tidak terkini, anda boleh meminta untuk membetulkan Data Peribadi anda (“Permintaan Pembetulan Data”). Anda juga boleh membuat Permintaan Pembetulan Data jika anda percaya bahawa Data Peribadi anda yang disimpan oleh kami adalah tidak tepat, tidak lengkap, mengelirukan atau tidak terkini, dan anda ingin membetulkan atau mengemaskininya.

 

7.3.2.      Sebarang Permintaan Pembetulan Data boleh dibuat dengan menghubungi kami menggunakan butiran hubungan yang diberikan dalam Klausa 13. Kami akan menggunakan usaha yang munasabah untuk mematuhi Permintaan Pembetulan Data anda dalam tempoh dua puluh satu (21) hari dari penerimaan permintaan bertulis anda. Jika anda telah mendaftar akaun pengguna di Platform kami, anda boleh membuat perubahan atau pembetulan yang diperlukan kepada Data Peribadi anda secara langsung melalui akaun anda.

 

7.3.3.      Dalam sesetengah kes, kami mungkin memerlukan bukti dokumentari lanjut tentang maklumat baharu dalam Permintaan Pembetulan Data untuk mengelakkan penipuan dan ketidaktepatan.

 

7.4.           Berkenaan dengan hak anda untuk mengakses dan/atau membetulkan Data Peribadi anda, kami berhak, mengikut budi bicara mutlak kami, untuk menolak Permintaan Akses Data dan/atau Permintaan Pembetulan Data anda atas sebab-sebab yang dibenarkan di bawah Akta, seperti apabila kami tidak dapat mengesahkan identiti anda. Dalam kes sedemikian, kami akan memaklum anda tentang sebab-sebab tidak dapat memenuhi permintaan anda.

 

7.5.           Hak Untuk Menarik Balik Persetujuan

7.5.1.      Tertakluk kepada penarikan balik persetujuan anda untuk pemprosesan Data Peribadi anda tidak akan menjejaskan hak dan kewajipan kami di bawah mana-mana undang-undang atau kontrak yang berkenaan, anda mempunyai hak untuk menarik balik, sama ada sepenuhnya atau sebahagian, persetujuan yang anda berikan kepada kami sebelum ini untuk pemprosesan Data Peribadi anda dengan menyerahkan notis bertulis kepada kami.

 

7.5.2.      Setelah menerima notis bertulis anda untuk menarik balik persetujuan, kami akan diberikan tempoh masa yang munasabah untuk memproses dan melaksanakan permintaan penarikan balik persetujuan anda.

 

7.5.3.      Penarikan balik persetujuan anda mungkin mempunyai akibat tertentu. Bergantung pada tahap penarikan balik persetujuan anda, kami berhak untuk menamatkan hubungan kontrak yang sedia ada dan/atau menamatkan sebarang kontrak atau perjanjian yang wujud antara anda dengan kami.

 

7.6.           Hak Untuk Menyekat atau Mengehadkan Pemprosesan Data Peribadi

7.6.1.      Anda mempunyai hak untuk meminta kami pada bila-bila masa untuk menyekat atau mengehadkan pemprosesan dan penggunaan Data Peribadi anda. Sebagai contoh, anda boleh meminta kami berhenti daripada menghantar sebarang bahan pemasaran dan promosi atau menghubungi anda untuk tujuan pemasaran.

 

8.                Kewajipan Anda

8.1.           Anda menyatakan dan menjamin bahawa semua Data Peribadi anda adalah benar, tepat dan lengkap.  

 

8.2.           Anda bertanggungjawab untuk memastikan kesempurnaan dan ketepatan Data Peribadi yang anda berikan kepada kami. Ia merupakan kewajipan anda untuk mengemaskini Data Peribadi anda dengan segera sekiranya terdapat sebarang perubahan.

 

8.3.           Jika anda merupakan ibu bapa atau penjaga yang sah, anda bertanggungjawab untuk memastikan kanak-kanak (individu di bawah umur lapan belas (18) tahun) di bawah jagaan anda tidak menyerahkan Data Peribadi mereka kepada kami dalam kapasiti mereka sendiri. Sekiranya Data Peribadi sedemikian telah diberikan kepada kami, anda dengan ini bersetuju untuk kami memproseskan (termasuk mendedahkan dan memindahkan) Data Peribadi kanak-kanak tersebut dan secara peribadi menerima dan bersetuju untuk terikat dengan Dasar ini dan bertanggungjawab atas tindakannya.  

 

8.4.           Jika anda memberikan Data Peribadi yang berkaitan dengan individu lain (seperti pasangan, ahli keluarga, rakan-rakan, rakan kongsi perniagaan, pemegang saham atau pengarah anda), atau jika anda mewakili syarikat atau organisasi yang berurusan dengan kami, anda dengan ini menjamin bahawa:

8.4.1.      anda telah mendapatkan persetujuan daripada individu-individu tersebut atau kebenaran daripada syarikat atau organisasi yang berkaitan untuk memberikan Data Peribadi mereka kepada kami dan untuk kami memproseskan (termasuk mendedahkan) serta menggunakan Data Peribadi mereka mengikut Dasar ini;

8.4.2.      anda telah diberikan kuasa untuk menerima sebarang notis privasi dan dokumen berkaitan bagi pihak mereka;

8.4.3.      anda telah mendapatkan persetujuan mereka untuk pemindahan Data Peribadi mereka ke luar negara; dan

8.4.4.      anda telah memaklumkan mereka tentang terma dan syarat yang dinyatakan dalam Dasar ini,

 

jika tidak, anda hendaklah memelihara kami dari sebarang tuntutan daripada indivdu, syarikat atau organisasi tersebut dalam kejadian pelanggaran Klausa 8.4 di atas.

 

9.                Pemindahan Data Peribadi Anda Ke Luar Malaysia

9.1.           Kami boleh memindahkan Data Peribadi anda ke luar Malaysia jika:

9.1.1.      pemindahan tersebut adalah ke fasiliti dan pelayan kami yang terletak di luar Malaysia; atau

9.1.2.      mana-mana pembekal perkhidmatan atau rakan strategik kami yang terlibat dalam memberikan perkidmatan dan/atau produk, atau perkhidmatan penyimpanan atau pemprosesan data bagi pihak kami terletak di luar Malaysia atau mempunyai pelayan dan/atau peralatan di luar Malaysia.

 

Anda dengan ini bersetuju dengan pemindahan Data Peribadi anda ke luar Malaysia dalam keadaan seperti yang dinyatakan dalam Klausa 9.1 di atas.

 

9.2.           Selain itu, kami mungkin akan memindahkan Data Peribadi anda ke luar Malaysia apabila dibenarkan di bawah mana-mana undang-undang yang berkenaan, termasuk Akta.

 

10.            Platform Kami

10.1.        Kuki

10.1.1.   Kami mengumpulkan maklumat tentang penggunaan Platform kami oleh anda menggunakan kuki. Kuki merupakan fail teks kecil yang disimpan pada peranti anda apabila anda melayari Platform kami. Kuki boleh menghantar maklumat tentang anda dan penggunaan Platform kami seperti jenis pelayar anda, keutamaan carian, alamat IP, data berkaitan dengan iklan yang dipaparkan kepada anda atau diklik, dan tarikh serta masa penggunaan anda. Kuki mungkin kekal atau disimpan hanya semasa sesi individu.  

 

10.1.2.   Semua maklumat yang dikumpulkan melalui kuki tidak boleh dianggap sebagai Data Peribadi disebabkan pengguna individu tidak dapat dikenal pasti daripada maklumat tersebut.

 

10.1.3.   Kami boleh membenarkan pihak ketiga menggunakan kuki di Platform kami untuk mengumpul jenis maklumat yang sama dan untuk tujuan yang sama seperti kami. Pihak ketiga mungkin boleh mengaitkan maklumat yang mereka kumpul dengan maklumat lain tentang anda yang diperolehi oleh mereka daripada sumber lain. Kami tidak bertanggungjawab dan tidak mempunyai akses kepada atau kawalan terhadap kuki yang digunakan oleh mereka.

 

10.1.4.   Sekiranya anda tidak bersetuju dengan pengumpulan maklumat anda melalui kuki di Platform, anda boleh menyahaktifkan kuki dengan menyesuaikan tetapan pelayar internet anda untuk menyahaktifkan, menyekat atau mematikan kuki. Anda juga boleh mengehadkan perkongsian kami bagi beberapa maklumat ini melalui tetapan peranti mudah alih anda.

 

10.1.5.   Selain itu, kami boleh berkongsi maklumat yang tidak boleh dikenal pasti secara peribadi daripada atau mengenai anda dengan pihak ketiga, seperti data lokasi, pengenal pengiklanan atau cincangan kriptografik daripada pengenal akaun yang biasa (seperti alamat e-mel) untuk memudahkan paparan pengiklanan bersasaran.

 

10.2.        Pautan ke Laman Web Pihak Ketiga

10.2.1.   Platform kami mungkin mengandungi pautan ke laman web pihak ketiga.

 

10.2.2.   Dasar ini hanya terpakai kepada Platform kami dan tidak melibatkan mana-mana laman web pihak ketiga yang mungkin anda akses dari Platform kami. Kami tidak bertanggungjawab ke atas pengumpulan, penggunaan, penyelenggaraan, perkongsian atau pendedahan Data Peribadi dan maklumat oleh laman web pihak ketiga tersebut.  

 

10.2.3.   Jika anda menggunakan atau melanggan mana-mana produk dan/atau perkhidmatan yang disediakan oleh laman web pihak ketiga dan memberikan Data Peribadi anda kepada pihak ketiga, Data Peribadi anda akan tertakluk kepada dasar/notis/penyata privasi pihak ketiga. Kami tidak akan bertanggungjawab terhadap amalan pemprosesan data atau dasar privasi laman web tersebut.

 

10.2.4.   Kami berhak, atas budi bicara tunggal dan mutlak kami, untuk melumpuhkan sebarang pautan ke laman web pihak ketiga.  

 

11.            Pindaan

11.1.        Kami mempunyai hak untuk mengubahsuai, mengubah, mengemaskini, menukar dan/atau meminda Dasar ini pada bila-bila masa. Pengubahsuaian, perubahan, pengemaskinian, penukaran dan/atau pindaan kepada Dasar ini akan berkuat kuasa apabila Dasar yang telah dikemaskini dipaparkan di Platform kami. Anda bersetuju bahawa ia merupakan tanggungjawab anda untuk menyemak Dasar ini secara berkala untuk memastikan pemahaman anda terhadap Dasar ini adalah terkini.

 

11.2.        Dengan mengakses Platform, terus berkomunikasi dengan kami dan/atau menggunakan produk dan/atau perkhidmatan kami mengikuti pengubahsuaian, perubahan, pengemaskinian, penukaran dan/atau pindaan tersebut, anda akan dianggap bersetuju dan menerima pengubahsuaian, perubahan, pengemaskinian, penukaran dan/atau pindaan tersebut.

 

12.            Konflik

12.1.        Sekiranya terdapat sebarang percanggahan antara versi Bahasa Inggeris dengan versi bahasa lain dalam Dasar ini, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.

 

13.            Maklumat Hubungan Kami

13.1.        Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, kebimbangan atau aduan berkenaan Dasar ini atau cara kami mengendalikan Data Peribadi anda atau anda ingin membuat Permintaan Akses Data atau Permintaan Pembetulan Data, sila hubungi kami di:

13.1.1.   Alamat: A-3-3, Aurora Place, Plaza Bukit Jalil, No. 1, Persiaran Jalil 1, Bandar Bukit Jalil, 57000 Kuala Lumpur.

13.1.2.   Nombor Telefon: +60 11-1203 7291

13.1.3.   Alamat e-mel: [email protected]

 

Powered by MISHU AI
Maya

Hello, I am Maya, your AI assistant. I have been trained to answer any questions about our services to make things easier and faster for you. Feel free to ask me anything!

Dont worry, for peace of mind, a human colleague will follow up after our chat to confirm important details and offer further assistance.

Let's get started. How can I help you today?

Scroll to top