fbpx

Setiausaha Syarikat

Percayalah dengan MISHU, anda berada dalam jagaan yang baik.

Perkhidmatan Setiausaha Syarikat digital MISHU ditawarkan oleh profesional bertauliah yang fasih tentang hal undang-undang dan prosedur syarikat. Sebagai Setiausaha Syarikat anda, kami akan membantu anda menyediakan resolusi, menghadiri lembaga pengarah dan mesyuarat pemegang saham (secara fizikal atau digital), merekodkan minit mesyuarat, memantau tarikh akhir pemfailan, dan menawarkan bantuan khas menurut keperluan anda.

Kami sedar bahwa masih belum ada pengganti elemen manusia dalam memberikan sokongan Setiausaha Syarikat yang lengkap. Jangan risau, Setiausaha Syarikat kami sedia untuk berjumpa secara fizikal jika perlu.

Company secretary

Pakej Setiausaha Syarikat

Semua yuran dicaj secara tahunan
RM60 / bulan

Sesuai Untuk Perniagaan Baharu
+ caj perkhidmatan tambahan mengikut penggunaan

 • 2 Setiausaha Syarikat berlesen dengan sekurang-kurangnya 1 pembantu
 • Alamat pejabat berdaftar
 • E-tandatangan dan dokumen dalam talian penyimpanan
 • Penjagaan rekod korporat (sijil saham, pendaftaran, dan buku minit)
 • Penjagaan meterai syarikat dan sijil saham
 • 1 tahun nasihat ad-hoc tentang kesetiausahaan dan pematuhan undang-undang syarikat
 • Pemantauan tarikh penyerahan SSM
 • Pemakluman pematuhan undang-undang syarikat terkini melalui e-mel
 • Hanya bayar untuk resolusi atau borang tambahan atas permintaan
RM180 / bulan

Perkhidmatan Menyeluruh Untuk Perniagaan Berkembang

 • Semua ciri dalam pelan ASAS
 • Resolusi biasa tanpa had
 • Pembukaan/penutupan akaun bank
 • Pelantikan/peletakan jawatan pengarah
 • Perubahan perniagaan & perakaunan rekod alamat
 • Kemas kini butiran pengarah
 • Peruntukan saham baharu
 • Pemindahan saham sedia ada
 • Pelantikan & penukaran juruaudit & cukai ejen
 • Pelaporan Beneficial Ownership untuk 4 orang setahun, tambahan RM100/BO
 • Penyerahan Pulangan Tahunan wajib bernilai RM500 (termasuk fi SSM)
 • Penyerahan Laporan Kewangan Diaudit wajib bernilai RM300 (termasuk fi SSM)
 APA YANG TIDAK DISERTAKAN
 • Penggubalan perlembagaan syarikat
 • Penerimaan pakai, pindaan atau pemansuhan perlembagaan syarikat
 • Penukaran nama syarikat
 • CTC mana-mana dokumen lain
 • Pembelian profil syarikat daripada SSM
 • Pelucutan jawatan atau penutupan syarikat

Ramai berpuas hati dengan servis Setiausaha Syarikat digital kami

Ini apa yang mereka katakan:

FAQ

Apakah itu Setiausaha Syarikat?

Seorang pegawai yang dilantik oleh pengarah dan diamanahkan untuk memastikan perniagaan mematuhi semua keperluan berkanun dan kawal selia. Di bawah undang-undang Malaysia, setiap syarikat mesti melantik dan tidak boleh beroperasi tanpa seorang Setiausaha Syarikat untuk lebih daripada tiga puluh (30) hari.

Mengapa gunakan perkhidmatan kesetiausahaan syarikat luar?

Perkidmatan Setiausaha Syarikat luar membolehkan PKS menikmati kepakaran tinggi pada kadar yang berpatutan. Pemilik syarikat dapat munurunkan kos gaji serta cukai dan faedah yang berkaitan tanpa menjejaskan kualiti perkhidmatan.

Apakah kelebihan mempunyai Setiausaha Syarikat secara 'retainer'?

Mahu atau tidaak, pelantikan Setiausaha Syarikat adalah wajib bagi semua syarikat di Malaysia. Walau bagaimanapun, pasti ada masa puncak apabila perniagaan sangat bergantung pada perkhidmatan kesetiausahaan dan sebaliknya. Pelantikan Setiausaha Syarikat secara retainer boleh menjimatkan kos untuk syarikat.

Bolehkah saya menggantikan Setiausaha Syarikat semasa saya dengan segera?

Ya! Tidak ada tempoh minimum kerana undang-undang membenarkan lembaga melantik Setiausaha Syarikat baharu pada bila-bila masa.

Apakah dokumen yang disediakan oleh Setiausaha Syarikat?

Mereka merekod dan memaklumkan SSM tentang sebarang perubahan dalam butiran penting syarikat. Setiausaha Syarikat juga memantau buku syarikat, menyediakan minit mesyuarat dan merangka komunikasi rasmi antara syarikat dan pemegang saham.

Bolehkah saya minta Setiausaha Syarikat saya bantu saya dalam hal-hal di luar bidang kepakaran mereka?

Walaupun Setiausaha Syarikat memiliki set kemahiran yang pelbagai, tugas seperti perakaunan, nasihat undang-undang dan percukaian sebenarynya bukan tanggungjawab mereka, dan sebaiknya diserahkan kepada profesional yang releven. Akan tetapi, tiada salahnya kalau bertanya secara sopan!

Tugas Setiausaha Syarikat

Di bawah undang-undang Malaysia, setiap syarikat mesti melantik Setiausaha Syarikat untuk memastikan syarikat tersebut beroperasi  dengan bertanggungjawab.

1. Mengemas kini maklumat berkanun syarikat

Setiausaha Syarikat merekod dan menyerahkan sebarang perubahan dalam butiran syarikat penting yang memerlukan pemberitahuan SSM dalam borang yang berkaitan dan dalam tempoh masa yang diperlukan

2. Mengingatkan pengarah tentang tarikh penting

Setiausaha Syarikat menasihati Lembaga Pengarah mengenai tarikh yang berkaitan untuk mengadakan mesyuarat agung tahunan, memfailkan penyata tahunan dan penyata kewangan, dan sebarang penyerahan lain yang diperlukan untuk terus mematuhi dengan undang-undang

3. Mengendalikan mesyuarat syarikat

Setiausaha Syarikat memastikan mesyuarat agung lembaga pengarah, agung dan luar biasa dijalankan dengan lancar dan mematuhi sebarang perjanjian yang mengikat seperti Perlembagaan Syarikat dan Perjanjian Pemegang Saham

4. Mematuhi pematuhan Perlembagaan Syarikat

Setiausaha Syarikat memastikan syarikat mematuhi perlembagaan dan draf/incorpnya pindaan lisan mengikut prosedur yang betul.

5. Mengekalkan pendaftaran saham dan jagaan selamat dokumen

Setiausaha Syarikat mengekalkan rekod terkini tentang semua perkara yang berkaitan dengan struktur saham syarikat dan keahlian, dan menyimpan meterai syarikat dan sijil saham asal dalam simpanan selamat.

6. Menyelaras dengan pemegang saham

Setiausaha Syarikat mengeluarkan resolusi dan dokumen pekeliling untuk memastikan pemegang saham sentiasa dikemas kini, dan memantau perubahan pada struktur saham untuk mengenal pasti tawaran pengambilalihan yang berpotensi, pemilikan benefisial muktamad bagi pegangan saham, dan perhubungan pemegang saham am.

7. Menasihati pengarah mengenai tadbir urus korporat

Setiausaha Syarikat menasihati Lembaga mengenai perkara tadbir urus korporat yang betul, membantu pengarah memenuhi tugas mereka dan menguatkuasakan pematuhan kepada undang-undang syarikat dan sekuriti.

8. Bertindak sebagai Pegawai syarikat dan penasihat Lembaga Pengarah

Setiausaha Syarikat bertindak sebagai titik hubungan utama antara pemegang saham dan pengarah, dan antara syarikat dan SSM. Mereka memainkan peranan penting dalam latihan korporat (penggabungan, pengambilalihan, pelupusan, penggulungan, dll), di mana mereka menasihati dan mengesahkan integriti semua dokumentasi dan prosedur.

maya ai powered company secretary chat assistant
Inginkan jawapan segera?

Emel kami di [email protected] atau WhatsApp +60-175159832

Hubungi Kami

  Powered by MISHU AI
  Maya

  Hello, I am Maya, your AI assistant. I have been trained to answer any questions about our services to make things easier and faster for you. Feel free to ask me anything!

  Dont worry, for peace of mind, a human colleague will follow up after our chat to confirm important details and offer further assistance.

  Let's get started. How can I help you today?

  Scroll to top
  Dikuasai oleh MISHU AI
  Maya

  Selamat sejahtera, saya Maya, "AI Assistant" anda. Saya telah dilatih untuk menjawab sebarang soalan tentang perkhidmatan kami untuk memudahkan dan mempercepatkan urusan anda. Jangan ragu untuk bertanya kepada saya apa-apa!

  Jangan risau, rakan sekerja saya akan membuat susulan selepas sembang kami untuk mengesahkan butiran penting dan menawarkan bantuan lanjut.

  Mari kita mulakan. Bagaimana saya boleh membantu anda hari ini?